Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 

gospodarcze


Wszelkie spory, dla których właściwym będzie Sąd Gospodarczy, np. spory pomiędzy przedsiębiorcami, naruszanie bądź niewłaściwe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy, spory dotyczące praw autorskich, nieuczciwej konkurencji.