Logo
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90
tel. 792 396 622, fax. 81 47 07 187
 
Tajemnica adwokacka

Termin prawniczy wprowadzony ustawą z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513).

  1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
  4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
    1. udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
    2. przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
- w zakresie określonym tymi przepisami.

Sytuacje kryzysowe
Powiększenie

Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc w sytuacjach kryzysowych, zarówno wówczas, kiedy dochodzi do zatrzymania osoby w związku z przedstawieniem zarzutów, jak i wtedy, kiedy zostaje wszczęte postępowania egzekucyjne, w wyniku którego zajmowane jest mienie Klienta. W takich sytuacjach reprezentujemy naszych Klientów po to, aby zapobiec zastosowaniu najsurowszych środków, jakimi są tymczasowe aresztowanie, bądź licytacja majątku dłużnika.
 

Jeśli potrzebują Państwo pilnie pomocy adwokata proszę dzwonić pod niżej podany numer alarmowy:
661 507 734