Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

Wiedza i doświadczenie to spokój i bezpieczeństwo


Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna Adw. Piotra Wiesława Kapicy świadczy usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej, w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, redagowanie umów oraz reprezentowanie Klientów Kancelarii przed podmiotami prywatnymi, sądami, organami administracji państwowej i samorządowej. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie powierzonych nam spraw cywilnych, karnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria prowadzi również postępowania mediacyjne w sprawach sądowych i prywatnych.

Wiedzą i doświadczeniem stale służymy Państwu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, zapewniając spokój i bezpieczeństwo.

Sytuacje kryzysowe

Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc w sytuacjach kryzysowych, zarówno wówczas, kiedy dochodzi do zatrzymania osoby w związku z przedstawieniem zarzutów, jak i wtedy, kiedy zostaje wszczęte postępowania egzekucyjne, w wyniku którego zajmowane jest mienie Klienta. W takich sytuacjach reprezentujemy naszych Klientów po to, aby zapobiec zastosowaniu najsurowszych środków, jakimi są tymczasowe aresztowanie, bądź licytacja majątku dłużnika.

Jeśli potrzebują Państwo pilnie pomocy adwokata proszę dzwonić pod niżej podany numer alarmowy:
661 507 734

Tajemnica adwokacka

Termin prawniczy wprowadzony ustawą z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513).

  1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
  3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
  4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
    1. udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
    2. przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
- w zakresie określonym tymi przepisami.