Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

Zakres usług prawnych


Sprawy cywilne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach cywilnych zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie toczących się postępowań należących do właściwości wydziałów cywilnych w sądach wszystkich instancji, dotyczących w szczególności: rozgraniczenia nieruchomości, przywrócenia zakłóconego posiadania, naruszenia własności, zasiedzenia, odszkodowań, windykacji należności, spadków i testamentów. Zdobyte doświadczenie, staramy się zawsze w pełni wykorzystać w prowadzonych sprawach, tak aby doprowadzić do sprawnego i korzystnego ich zakończenia.

Sprawy karne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji. Zdobyte umiejętności wykorzystujemy pomagając naszym Klientom, poprzez działanie w sprawie w charakterze obrońcy bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego. Ze względu na dotychczasową praktykę, Adwokat Piotr Wiesław Kapica specjalizuje się w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej, przestępstw korupcyjnych, narkotykowych oraz skarbowych.

Sprawy rodzinne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w sprawach rodzinnych przed sądami wszystkich instancji. Rozumiemy, że ta kategoria spraw jest niezwykle skomplikowana i delikatna, szczególnie wówczas kiedy chodzi o dobro małoletnich dzieci. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, alimentów, ustalenia kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, rozwodów, małżeńskich stosunków majątkowych, podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dokonać obiektywnej oceny możliwości uzyskania dla naszych Klientów korzystnego rozstrzygnięcia.

Sprawy administracyjne
Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów przed organami administracji państwowej oraz samorządowej, w tym również przed organami skarbowymi i celnymi. Występujemy także w charakterze pełnomocników stron przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomagając naszym Klientom w szczególności w sprawach dotyczących obywatelstwa, cudzoziemców, prawa zagospodarowania przestrzennego, budowlanego, ochrony środowiska, prawa wodnego, komunikacyjnego, telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej oraz oświaty.

Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe
Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów przed sądami pracy, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, a także przed sądami ubezpieczeń społecznych dbając o interes prawny osób ubezpieczonych w ZUS i w KRUS. Doświadczenie zdobyte w trakcie praktyki w wydziałach pracy oraz ubezpieczeń społecznych sądów wszystkich instancji wykorzystujemy w prowadzeniu spraw naszych Klientów. W Kancelarii świadczymy usługi przy rozwiązywaniu indywidualnych sporów o roszczenia pracownicze i roszczenia pracodawców, a także przy rozwiązywaniu zbiorowych sporów pracy, współpracując w tym zakresie ze związkami zawodowymi i pracodawcami.

Sprawy gospodarcze
Obecny system prawa nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa administracyjnego. Przy prowadzeniu działalności przedsiębiorcy narażeni są na nieuczciwość swoich klientów i kontrahentów. Często też nieświadomie dopuszczają się naruszenia przepisów administracyjnych, lub karno-skarbowych. We wszystkich tych sytuacjach jesteśmy gotowi nieść profesjonalną pomoc. Ze względu na znaczną specjalizację przepisów regulujących poszczególne gałęzie działalności gospodarczej, stale poszerzamy wachlarz świadczonych usług. Obecnie Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną dla jednostek systemu oświaty oraz branży przewozowej. Z naszymi Klientami współpracujemy zarówno w ramach umów stałego zlecenia obsługi prawnej, jak też świadcząc pomoc w sytuacjach kryzysowych, dostosowując pakiet usług do bieżących potrzeb Klientów, wynikających ze stopnia zaawansowania i zakresu prowadzonej przez nich działalności.