Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

samochód ciężarowy Volkswagen Transporter 2010


Samochód Ciężarowy Volkswagen Transporter (2010 r.)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki (w ramach konkursu ofert) samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter .

PRZEDMIOT KONKURSU OFERT:

Rodzaj: samochód ciężarowy

Marka i model: Volkswagen Transporter

Rok produkcji: 2010

Pojemność silnika: 1968,00 cm3

Moc silnika: 75,00 kW (102 KM)

Przebieg: ponad 300.157 km (stan na dzień: 9.03.2024 – samochód w użyciu),

Paliwo: diesel

Ważna polisa OC

DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU OFERT ORAZ REGULAMINIE KONKURSU OFERT:

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz regulamin konkursu ofert udostępniane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej (p.kapica79@gmail.com).Oględziny samochodu możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z Syndykiem

CENA WYWOŁAWCZA:

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 15000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi poniżej.

1. Oferty można składać poprzez:

a) przesłanie skanu podpisanej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: p.kapica79@gmail.com, jako załącznik do wiadomości – wiadomość należy zatytułować „OFERTA KONKURSOWA – Volkswagen Transporter 2010”.

 

b) przesłanie pisemnej oferty listem poleconym na adres biura Syndyka lub złożenie jej bezpośrednio w biurze Syndyka pod adresem: Doradca restrukturyzacyjny Piotr Kapica, ul. Lubelska 88-90 lok. 5, 23-200 Kraśnik (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 17.00) – na kopercie należy umieścić dopisek „OFERTA KONKURSOWA” – Volkswagen Transporter 2010

 

2. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie elementy zawarte w formularzu oferty zamieszczonym pod ofertą- „Formularz oferty do syndyka”. Formularz oferty w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej będzie również udostępniany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prośbę o przesłanie formularza oferty należy skierować na adres e-mail: p.kapica79@gmail.com.

 

3. Do oferty należy ponadto załączyć wszelkie zezwolenia i zgody na nabycie przedmiotu konkursu ofert, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę oferenta.

4. Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2024 r., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie oferta musi wpłynąć do biura Syndyka lub na adres poczty elektronicznej Syndyka (decyduje data wpływu a nie data nadania oferty).

5. Oferty, które wpłynęły do Syndyka po terminie określonym powyżej, nawet jeżeli zostały nadane (wysłane) przed tym terminem, jak również oferty niespełniające choćby jednego z wymogów formalnych określonych w pkt. 2 i 3 powyżej, nie będą rozpatrywane.

6. W przypadku otrzymania przez Syndyka w wyznaczonym terminie więcej niż jednej oferty spełniającej wymogi formalne, Syndyk wybierze ofertę z najwyższą oferowaną ceną.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Syndyk zastrzega sobie prawo, na każdym etapie postępowania i bez podania przyczyny, do odstąpienia od sprzedaży lub zamknięcia konkursu ofert bez wyboru którejkolwiek z ofert.

2. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie zbycia prawa własności do ruchomości).

3. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.