Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

Sprawy


Sprawy rodzinne
Mediacja rodzinna pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci. Mediacja w sprawach rodzinnych zmierza do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli to się nie powiedzie, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić istotne kwestie, o których w innym wypadku orzeka sąd, takie jak: rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, określenie sposobu korzystania z mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi, sporządzenie planu wychowawczego itp.

Sprawy cywilne
Mediacja cywilna możliwa jest tylko w sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, np. w sprawach o zapłatę, dział spadku, roszczenia z najmu, zniesienie współwłasności, zadośćuczynienie, ustanowienie drogi koniecznej, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, zachowek, sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, ustanowienie służebności itp. W ugodzie zawartej przed mediatorem można określić m.in.: w jakim terminie i w jaki sposób zostanie spłacony dług, jaka będzie wysokość rat czy też odsetek, sposób podziału rzeczy, która wcześniej była współwłasnością stron itp.

Sprawy karne
W mediacjach karnych istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między oskarżonym, a pokrzywdzonym. Wypracowana ugoda, pomiędzy stronami, może mieć wpływ na wymiar kary osoby oskarżonej. Sąd może warunkowo lub całkowicie umorzyć postępowanie.W wyniku wypracowanej ugody, sprawca musi być odpowiedzialny, wyrazić skruchę, za popełniony czyn, a także naprawić szkodę oraz zachowanie w przyszłości. Mediacja w sprawach karnych, może zostać przeprowadzona na każdym etapie sprawy, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Przepisy określają, iż mediacja w postępowaniu karnym, nie może trwać dłużej niż miesiąc. Wszczęcie postępowania mediacyjnego może być ze skierowania urzędu (sąd, prokuratura lub inny organ ścigania) lub na zgodny wniosek stron. Koszty mediacji, w postępowaniu karnym ponosi Skarb Państwa.
Sprawy gospodarcze
Wszelkie spory, dla których właściwym będzie Sąd Gospodarczy, np. spory pomiędzy przedsiębiorcami, naruszanie bądź niewłaściwe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, o zapłatę, wykonanie umów, niezgodność towaru z umową, roszczenia wspólników i akcjonariuszy, spory dotyczące praw autorskich, nieuczciwej konkurencji.

Sprawy pracownicze
Oprócz klasycznych sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w drodze mediacji z zakresu prawa pracy można rozwiązywać wszelkie konflikty występujące w miejscu pracy: między poszczególnymi pracownikami, zespołami i wydziałami. Mediacje sprawdzają się w konfliktach pomiędzy menadżerami, konfliktach w organach spółek oraz w rozwiązywaniu sporów i roszczeń związków zawodowych w stosunku do pracodawców.