Logo

23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 88-90 pok. 5
tel.: 792 396 622, 661 507 734, fax: 81 47 07 187

 
Logo

Mediacje sądowe


Koszty postępowania mediacyjnego pokrywają strony po połowie, chyba że w treści ugody postanowią inaczej. W przypadku gdy mediacja nie zakończy się zawarciem ugody, Sąd rozstrzyga o kosztach mediacji w orzeczeniu kończącym sprawę w danej instancji. Co do zasady, koszty procesowe pokrywa strona przegrywająca.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym reguluje koszty mediacji, które zostały skierowane do mediatora w postępowaniu sądowym.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.
 
Zwrotowi podlegają również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
  • przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie,
  • korespondencji - w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
Gdy w wyniku przeprowadzenia mediacji pomiędzy stronami zostanie zawarta ugoda, koszty sądowe mogą zostać zwrócone stronie Powodowej:
  • jeżeli postępowanie przed sądem I instancji zakończyło się zawarciem ugody przez rozpoczęciem rozprawy – w wysokości 100% uiszczonej opłaty sądowej.
  • jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy – w wysokości 75% uiszczonej opłaty sądowej.
Mając na uwadze fakt, że opłata sądowa np. w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5% wartości przedmiotu sporu to jej zwrot w całości bądź też w większej części stanowi istotna zachętę dla stron aby poszukiwały konsensusu.